Identificatie veulen

Een correcte identificatie
Alle, langer dan 90 dagen, in België verblijvende, paardachtigen , dus ook ezels, dienen geïdentificeerd te worden aan de hand van een:

  • EU-conform paspoort (inclusief bijlage IX : Medische behandelingen)
  • Mutatiedocument = het bewijs dat uw paardachtige correct geregistreerd werd in de centrale databank
  • Microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek

Het volstaat NIET dat uw ezel gechipt is en over een paspoort beschikt!

De gegevens van de ezel moeten ook geregistreerd worden in de centrale gegevensbank. Het beheer van deze databank werd toevertrouwd aan de vzw Belgische Confederatie van het Paard (BCP). 
Correct geïdentificeerde ezels beschikken daarenboven over een mutatiedocument. Indien één van deze zaken ontbreekt, is uw ezel niet geïdentificeerd zoals voorgeschreven.

Binnen welke termijn dient mijn veulen geïdentificeerd te zijn ?

De termijn om de identificatie van een veulen in orde te brengen is zes maanden na de geboorte.
Veulens geboren voor 1 juli identificatie volledig afgewerkt voor 31/12 van jaar van geboorte. Veulens geboren na 1 juli : identificatie afgewerkt binnen zes maand na geboorte. Importdieren binnen de 30 dagen na aankomst.
Indien deze termijn overschreden wordt, wordt de ezel definitief uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie.

Uitsluiten voor menselijke consumptie of niet ?
De eigenaar kan bij de identificatie van het veulen, de keuze maken om zijn ezel uit te sluiten voor menselijke consumptie. Bij de identificatie van de ezel wordt de keuze meegedeeld aan de identificeerder, geregistreerd en duidelijk vermeld op het paspoort. De keuze tot uitsluiting voor menselijke consumptie is definitief en onomkeerbaar en is het gevolg hetzij van een beslissing van de eigenaar, hetzij van de toediening van bepaalde medische behandelingen!