Identificatie veulen

Een correcte identificatie
Alle, langer dan 90 dagen, in België verblijvende, paardachtigen , dus ook ezels, dienen geïdentificeerd te worden aan de hand van een:

 • EU-conform paspoort (inclusief bijlage IX : Medische behandelingen)
 • Mutatiedocument = het bewijs dat uw paardachtige correct geregistreerd werd in de centrale databank
 • Microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek

Het volstaat NIET dat uw ezel gechipt is en over een paspoort beschikt!

De gegevens van de ezel moeten ook geregistreerd worden in de centrale gegevensbank. Het beheer van deze databank werd toevertrouwd aan de vzw Belgische Confederatie van het Paard (BCP). 
Correct geïdentificeerde ezels beschikken daarenboven over een mutatiedocument. Indien één van deze zaken ontbreekt, is uw ezel niet geïdentificeerd zoals voorgeschreven.

Binnen welke termijn dient mijn veulen geïdentificeerd te zijn ?

De termijn om de identificatie van een veulen in orde te brengen is zes maanden na de geboorte.
Een veulen geboren op 1 oktober 2013 moet dus tegen 1 april 2014 geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Een veulen geboren op 10 februari 2013 heeft tijd tot 10 augustus 2013.
Indien deze termijn overschreden wordt, wordt de ezel definitief uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie.

Uitsluiten voor menselijke consumptie of niet ?
De eigenaar kan bij de identificatie van het veulen, de keuze maken om zijn ezel uit te sluiten voor menselijke consumptie. Bij de identificatie van de ezel wordt de keuze meegedeeld aan de identificeerder, geregistreerd en duidelijk vermeld op het paspoort. De keuze tot uitsluiting voor menselijke consumptie is definitief en onomkeerbaar en is het gevolg hetzij van een beslissing van de eigenaar, hetzij van de toediening van bepaalde medische behandelingen!

Algemeen gesteld, kan u uw ezel laten identificeren in een paar heel eenvoudige stappen :

 1. De eigenaar of zijn gemandateerde dient een Aanvraagformulier op te sturen naar de BEV Vzw.
  Op deze identificatie-aanvraag duidt u o.a. een erkende identificeerder aan door middel van zijn/haar gegevens en het ordenummer. Raadpleeg de lijst met de erkende identificateurs 
 2. Het secretariaat van de BEV vzw gaat nà of de ezel in aanmerking komt voor inschrijving in het stamboek ( paspoort) of niet ( equipas) en zorgt voor de juiste verwerking en encodering in de Nationale databank van BCP-CBC. 
 3. De eigenaar betaalt de van de BCP-CBC ontvangen factuur van 42,99 euro;     
 4. De BCP vzw stuurt daarop een identificatie-attest op naar de eigenaar.
 5. Een erkende identificeerder dient de ezel  te identificeren aan de hand van dit attest .
 6. Het volledige attest dient daarop door de eigenaar worden opgestuurd naar het stamboek BEV Vzw . 
 7. De eigenaar betaald de paspoort-of  equipasaanvraag aan BEV vzw  aan de voor het dier geldende tarief.  
 8. Nà afgifte van een Europees paspoort ( inschrijving stamboek) of een Equipas ( niet inschrijving in stamboek) wordt er ook een mutatiedocument afgeleverd, te gebruiken bij wijziging eigenaar.

Vier mogelijkheden :

 1. Hij is bestemd om ingeschreven te worden in een Belgisch erkend stamboek.
 2. Hij is niet bestemd om ingeschreven te worden in een fokkersvereniging (niet vastgestelde origine).
 3. Hij is bestemd om ingeschreven te worden in een buitenlandse fokkersvereniging.
 4. Hij is bestemd voor de slacht (slachtveulen).

1. Hij is bestemd om ingeschreven te worden in het Belgisch erkend BEV Vzw- stamboek

De eigenaar maakt de identificatie-aanvraag over aan het stamboek secretariaat BEV Vzw. Voor veulens geldt het geboortebericht-dekbewijs als aanvraag tot identificatie. Op de Belgische dekbewijzen zijn alle vereiste gegevens opgenomen. Beschikt U over een buitenlands dekbewijs dan moet U een “aanvraagformulier identificatie” invullen en bijvoegen. Op de identificatie-aanvraag duidt men o.a. aan en of de ezel al dan niet wordt uitgesloten uit de voedselketen. De eigenaar dient de aanvraag mee te ondertekenen en de uitsluiting uit de voedselketen is definitief en onomkeerbaar. Belangrijk is ook dat de eigenaar op de aanvraag aanduidt welke dierenarts zijn paard zal mogen identificeren. Die keuze is wel beperkt tot de erkende dierenartsen.

Het stamboek BEV Vzw gaat na of het betreffende ezel in aanmerking komt voor inschrijving in het stamboek, in dit geval krijgt het dier een Europees paspoort, of niet, in dit geval krijgt het een Equipas. BEV Vzw zorgt in ieder geval voor alle inschrijvingen van ezels in de Nationale databank van de Belgische Confederatie van het Paard vzw.( BCP-CBC Vzw). Eens deze stap doorlopen is krijgt de eigenaar van het BCP  het identificatie-attest opgestuurd.

Bij ontvangst van het identificatie-attest neemt de eigenaar contact op met de dierenarts-identificeerder en maakt hij een afspraak om het paard te identificeren.
Binnen de 5 werkdagen na de identificatie moet bij voorkeur de dierenarts-identificeerder het identificatieattest opsturen naar het stamboeksecretariaat van de BEV Vzw. Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het identificatieattest worden de gegevens geëncodeerd in de centrale gegevensbank en wordt er tevens een mutatiedocument aan de eigenaar overhandigd. Het paspoort wordt binnen de 60 werkdagen afgeleverd door het stamboek BEV Vzw. 

2. Hij is niet bestemd om ingeschreven te worden in een fokkersvereniging (niet vastgestelde origine).

De eigenaar maakt de identificatie-aanvraag over aan de BEV Vzw. De werkwijze is idem als de hierboven beschreven procedure, maar verschilt hierin dat er geen Europees paspoort afgeleverd wordt, wel  een Equipas      

3. Hij is bestemd om ingeschreven te worden in een buitenlandse fokkersvereniging.

Voor deze ezels stuurt de eigenaar de identificatie-aanvraag, van het veulen , samen met een kopie van het dekbewijs-geboortemelding, naar het secretariaat van de BEV Vzw

Ook in dit geval is de gehanteerd procedure identiek aan de twee hierboven vermelde scenario’s, met dit verschil dat de inschrijving van de ezel in het buitenlandse stamboek verloopt volgens de modaliteiten van dat buitenlands stamboek. Dit stamboek levert een paspoort af aan de eigenaar. Ook deze ezels moeten beschikken over een EU-conform paspoort. Indien het buitenlands ezelstamboek geen EU-conform paspoort aflevert, kan de eigenaar zich hiervoor enkel wenden tot de in België erkende fokvereniging van het betreffende ras, in dit geval de BEV Vzw.

4. Hij is bestemd voor de slacht (slachtveulen)

Voor de veulens, die bestemd zijn om binnen de 12 maanden na de geboorte geslacht te worden, is er een vereenvoudigde identificatie voorzien. Zij dienen niet geëncodeerd te worden door de BEV Vzw, en hoeven ook geen paspoort of mutatiedocument te krijgen.Tijdens hun verplaatsing naar het slachthuis, moeten die veulens alleen in het bezit zijn van een identificatie-attest, opgesteld door de identificeerder, waarop de identificatiecode van het veulen wordt vermeld. Indien u deze procedure wenst te gebruiken, moet u dat aanduiden op de identificatieaanvraag. 

Pas op :

 1. Met dit identificatie-attest kan het veulen niet geëxporteerd worden
 2. Indien het veulen niet geslacht is binnen de 12 maanden na zijn geboorte, zal hij toch nog moeten geïdentificeerd worden volgens de normale procedure, met dubbele kosten tot gevolg.