Identificatie ezel

Welke paardachtigen dienen geïdentificeerd te worden ?

Elk paard, dat definitief op het Belgisch grondgebied binnengebracht wordt, moet binnen de 30 dagen na aankomst geïdentificeerd worden. 
Bovendien worden alle dieren die hier langer dan 90 dagen blijven, beschouwd als definitief binnengebracht. Dit betekent dat ze moeten voldoen aan alle wettelijke identificatieverplichtingen (uitgezonderd dekhengsten en paarden die hier zijn om medische redenen).

Wat is een  correcte identificatie ?

Alle, in België verblijvende ezels dienen geïdentificeerd te worden aan de hand van een:

 • – EU-conform paspoort (inclusief bijlage IX : Medische behandelingen)
 • – Microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek
 • – Mutatiedocument = het bewijs dat uw ezel correct geregistreerd werd in de centrale databank

Het volstaat NIET dat uw ezel gechipt is en over een paspoort beschikt!
De gegevens van de ezel moeten ook geregistreerd worden in de centrale gegevensbank. Het beheer van deze databank werd toevertrouwd aan de vzw Belgische Confederatie van het Paard (BCP).  BEV Vzw is daarbij het aanspreekpunt en gemachtigde voor de registratie van ezels.
Correct geïdentificeerde ezels beschikken daarenboven over een mutatiedocument. Indien één van deze zaken ontbreekt, is uw ezel  niet geïdentificeerd zoals voorgeschreven.

Termijn & Statuut van de paardachtige (Uitsluiten voor menselijke consumptie of niet)

Indien uw (ingevoerde) ezel niet over een EU-conform paspoort beschikt en er werd geen aanvraag tot identificatie ingediend voor 31 december 2009 , is de ezel definitief uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie. Indien uw (ingevoerd) ezel over een EU-conform paspoort beschikt, wordt het statuut overgenomen, welke vermeld staat in het paspoort. Wanneer er geen enkele informatie over het statuut van de ezel vermeld staat in het paspoort, wordt de ezel beschouwd als bestemd voor de menselijke consumptie.De uitsluiting voor menselijke consumptie is definitief en onomkeerbaar en is het gevolg hetzij van een beslissing van de eigenaar, hetzij van de toediening van bepaalde medische behandelingen!

Elke behandeling met substanties vermeld in een lijst van “onontbeerlijke geneesmiddelen”, die niet voorzien zijn in Verordening 2377/90/EG, zal door de behandelende dierenarts in het paspoort onder de rubriek “medische behandelingen” moeten vermeld worden en zal een wachttijd van minimum 6 maanden vóór de slachting als gevolg hebben.Door middel van de identificatie, de encodering en de controle die mogelijk is met de microchip, kan de voedselveiligheid voor de consument gegarandeerd worden. Wanneer er iets fout gegaan is, laat het systeem bovendien toe om ontegensprekelijk de verantwoordelijke aan te duiden. Voor ezels die ingevoerd worden om hier geslacht te worden gelden andere regels.

Indien het om ezels gaat, die uit een EG lidstaat komen, dan is slachten alleen mogelijk als er een geldig paspoort is, waaruit blijkt dat er geen uitsluiting van de slacht is. Dat bewijs moet voor ezels van derde landen (buiten de EG) geleverd worden aan de hand van de invoercertificaten.

Wanneer uw ezel geregistreerd is in de centrale gegevensbank en u verliest uw EU-conform paspoort, om vervolgens een duplicaat aan te vragen, staat het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid een schorsing toe van 6 maanden, opdat het geregistreerde paard nadien opnieuw toegelaten kan worden voor de slacht voor de menselijke consumptie.

Algemeen gesteld, kan u uw ezel laten identificeren in 5 eenvoudige stappen :

 1. De eigenaar of zijn gemandateerde dient een Aanvraagformulier op te sturen nar de BEV Vzw;
  Op deze identificatie-aanvraag duidt u een erkende identificeerder aan door middel van zijn ordenummer. Raadpleeg de lijst met de erkende identificateurs 
 2. De eigenaar betaalt de ontvangen factuur van 58,21 euro of 42,99 euro;
 3. De BCP vzw stuurt een identificatie-attest op naar de eigenaar;
 4. Een erkende identificeerder dient de paardachtige te identificeren en dit attest wordt opgestuurd naar de BEV vzw;
 5. Encodering, aflevering van een mutatiedocument en een EU-conform paspoort of een Equipas (indien van toepassing) 

Drie mogelijkheden :

 1. Hij is reeds ingeschreven in een Belgisch erkend stamboek.
 2. Hij is niet ingeschreven in een fokkersvereniging (niet vastgestelde origine).
 3. Hij is reeds ingeschreven in een buitenlandse fokkersvereniging.

1. Hij is reeds ingeschreven in een Belgisch erkend stamboek.

De eigenaar maakt de identificatie-aanvraag over aan het stamboek secretariaat BEV Vzw. Voor veulens geldt het geboortebericht-dekbewijs als aanvraag tot identificatie. Op de Belgische dekbewijzen zijn alle vereiste gegevens opgenomen. Beschikt U over een buitenlands dekbewijs dan moet U een “aanvraagformulier identificatie” invullen en bijvoegen. Op de identificatie-aanvraag duidt men o.a. aan en of de ezel al dan niet wordt uitgesloten uit de voedselketen. De eigenaar dient de aanvraag mee te ondertekenen en de uitsluiting uit de voedselketen is definitief en onomkeerbaar. Belangrijk is ook dat de eigenaar op de aanvraag aanduidt welke dierenarts zijn paard zal mogen identificeren. Die keuze is wel beperkt tot de erkende dierenartsen.

Het stamboek BEV Vzw gaat na of het betreffende ezel in aanmerking komt voor inschrijving in het stamboek, in dit geval krijgt het dier een Europees paspoort, of niet, in dit geval krijgt het een Equipas. BEV Vzw zorgt in ieder geval voor alle inschrijvingen van ezels in de Nationale databank van de Belgische Confederatie van het Paard vzw.( BCP-CBC Vzw). Eens deze stap doorlopen is krijgt de eigenaar van het BCP  het identificatie-attest opgestuurd.

Bij ontvangst van het identificatie-attest neemt de eigenaar contact op met de dierenarts-identificeerder en maakt hij een afspraak om het paard te identificeren.
Binnen de 5 werkdagen na de identificatie moet bij voorkeur de dierenarts-identificeerder het identificatieattest opsturen naar het stamboeksecretariaat van de BEV Vzw. Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het identificatieattest worden de gegevens geëncodeerd in de centrale gegevensbank en wordt er tevens een mutatiedocument aan de eigenaar overhandigd. Het paspoort wordt binnen de 60 werkdagen afgeleverd door het stamboek BEV Vzw. 

2. Hij is niet ingeschreven in een fokkersvereniging (niet vastgestelde origine).
De eigenaar maakt de identificatie-aanvraag over aan de BEV Vzw. De werkwijze is idem als de hierboven beschreven procedure, maar verschilt hierin dat er geen Europees paspoort afgeleverd wordt, wel  een Equipas      

3. Hij is reeds ingeschreven in een buitenlandse fokkersvereniging.
Voor deze ezels stuurt de eigenaar de identificatie-aanvraag alsook een kopie van het paspoort (gegevens van de ezel en signalement) naar de BEV Vzw.

Het stamboek BEV Vzw gaat na of het betreffende ezel in aanmerking komt voor inschrijving in het stamboek, in dit geval krijgt het dier een Europees paspoort, of niet, in dit geval krijgt het een Equipas. BEV Vzw zorgt in ieder geval voor alle inschrijvingen van ezels in de Nationale databank van de Belgische Confederatie van het Paard vzw.( BCP-CBC Vzw). Eens deze stap doorlopen is krijgt de eigenaar van het BCP  het identificatie-attest opgestuurd.

Bij ontvangst van het identificatie-attest neemt de eigenaar contact op met de dierenarts-identificeerder en maakt hij een afspraak om het paard te identificeren.
Binnen de 5 werkdagen na de identificatie moet bij voorkeur de dierenarts-identificeerder het identificatieattest opsturen naar het stamboeksecretariaat van de BEV Vzw. Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het identificatieattest worden de gegevens geëncodeerd in de centrale gegevensbank en wordt er tevens een mutatiedocument aan de eigenaar overhandigd. Het paspoort wordt binnen de 60 werkdagen afgeleverd door het stamboek BEV Vzw.